Introduction of Teachers

There are 53 teachers, including 9 professors, 35 associate professors, 8 instructors, 1 assistant researcher, and 6 language lecturers in the School of Chinese as a Second Language of Peking University.

9 Professors: Zhang Ying, Yang Defeng, Li Hongyin, Liu Yuanman, Liu Songhao, Wang Haifeng, Zhao Yang, Xu Jingning, Xin Ping

35 Associate Professors: Jin Shunian, Wang Shuo, Han Xi, Shi Zhengyu, Zhang Qiong, Zhu Xiaoya, Lu Shiyi, Liu Chaoying, Zu Renzhi, Liu Lixin, Zhou ShouJin, Liu Xiaoyu, Huang Li, Li Haiyan, Long Qing tao, Jin Lan, Zhang Yuan, Qian XuJing, Qian Hua, Lin Huan, Zhao Changzheng, Li Li, Ren Xuemei, Zhang Yan, Zhang Mingying, Zhao Yanfeng, Ji Chuanbo, Liu Xiaonan, Wang Tianmiao, Deng Dan, Cai Yunling, Zhang Wenxian,Kong Lingyue, Dong Linli, Yao Jun

8 Lecturers: Ya Xuan, Chen Li, Zhao Yunhui, Ye Xiangyang, Wang Yan, Wang Yu, Cui Huashan, Lu Yun

1 Assistant Researcher: Yu Bin

6 Language Lecturers: Bai Chun, Deng Fang, Jin Fenhong, Qiao Ye, Shi Keyan, Wang Yue

 

For the detailed introduction of each teacher, please refer to: http://hanyu.pku.edu.cn/about/ShowArticle.asp?ArticleID=25